< Back

گزینه ی ” حساب های هتل” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک حساب جدید، برروی دکمه “جدید” در سمت راست بالای فرم کلیک نمایید.

2- برای ویرایش یک حساب، آن را از لیست حساب ها انتخاب کنید و برروی دکمه “ویرایش” در سمت راست بالای فرم کلیک نمایید.3-برای حذف یک حساب ،آن را از لیست حساب ها انتخاب کنید و برروی دکمه “حذف“کلیک نمایید.

فرم تعریف حسابهای هتل شامل چهار قسمت می باشد:

1- اسم حساب را مشخص نمایید.

2- نام صاحب حساب را مشخص نمایید.

3- شماره حساب را مشخص نمایید.

4- بانک را انتخاب نمایید.

در انتها پس از وارد کردن این موارد گزینه “ثبت” را بزنید تا این حساب به لیست اضافه شود.

برای اختصاص دادن دستگاه POS به هر حساب، برروی حساب مورد نظر کلیک نمایید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک  دستگاه POS جدید، برروی دکمه “جدید” در سمت راست پایین فرم کلیک نمایید.

2- برای ویرایش یک  دستگاه POS، آن را از لیست انتخاب کنید و برروی دکمه “ویرایش” در سمت راست پایین فرم کلیک نمایید.3-برای حذف یک دستگاه POS ،آن را از لیست انتخاب کنید و برروی دکمه “حذف” کلیک نمایید.

فرم تعریف دستگاه POS شامل یک قسمت می باشد:

1-اسم دستگاه POS  را مشخص نمایید

در انتها پس از وارد کردن این مورد گزینه “ثبت” را بزنید تا این دستگاه POS به لیست اضافه شود.