چرا هنگام قیمت دهی به نفر اضافه ، قیمت وارد شده ثبت نمی‌شود؟

You are here:
< Back

برای آنکه به نفر اضافه قیمت دهید. باید اتاق پایه نرخ شکست حتما قیمت‌گذاری شده باشد.برای آنکه بدانید کدام نوع اتاق ، اتاق پایه نرخ شکست است از تعاریف اولیه نرخ شکست را انتخاب کنید.

ستون سوم رو به روی نرخ شکست مورد نظر نوع اتاق را نشان می‌دهد.

نرخ قیمت

حال برای قیمت گذاری اتاق پایه ،‌نرخ قیمت و سپس قیمت گذاری را انتخاب کنید.

نرخ شکست

از بین اتاق ها اتاق مورد نظر را پیدا کرده و برای نرخ قیمت مورد نظر از قیمت گذاری بازه‌ای ، قیمت گذاری کنید.

قیمت گذاری اتاق

پس از قیمت دهی به اتاق پایه ، میتوانید به نفر اضافه قیمت دهید.