چرا صورت حساب مهمان آژانسی و شرکتی هنگام ثبت خروج دارای مانده حساب می‌شود؟

You are here:
< Back

دو اتفاق باعث این رخداد می‌شود.اول اینکه قرارداد تعریف شده با شرکت یا آژانس درست تعریف نشده باشد و میزان تعهد شرکت مشخص نشده باشد.

برای ویرایش هر قرارداد ابتدا از قسمت تعاریف اولیه ، قراردادها را انتخاب کنید. بر روی قرارداد مورد نظر کلیک کرده تا سطر آن طوسی شود. سپس بر روی ویرایش کلیک کنید تا پنجره ویرایش قرارداد باز شود

قراردادجدید

در ویرایش قرارداد میتوانید همه قسمت ها را تغییر داده و ثبت کنید.

برای ویرایش تعهد یک شرکت ،‌اگر مقدار تعهد تغییر کرده بود ابتدا سرویس را پیدا کرده و مقدار درصدی را به مقدار جدید تغییر می‌دهیم.

اگر سرویس جدیدی به قرارداد اضافه شده بود ، بر روی بعلاوه انتهای سرویس‌ها کلید کرده سرویس را انتخاب کنید .و مقدار درصدی را وارد نمایید.

برای مثال چنانچه شما درصد 60 را برای تعهد شرکت وارد نمایید .60 درصد از هزینه سرویس مورد نظر به حساب شرکت ثبت شده و مابقی آن هنگام ثبت خروج باید از مهمان دریافت شود.

اگر هم سرویسی از قرارداد حذف شده بود، کافیست بر روی ضربدر کلیک کنید.

در انتها برای ثبت ویرایش بر روی ثبت کلید کنید.

ویرایش قرارداد

دوم هنگام ثبت صورت حساب به جای انتخاب ثبت صورت حساب برای آژانس ،‌ثبت صورت حساب برای مهمان را انتخاب کرده باشند.

رک رزرواسیون