پرداخت به مشتری

You are here:
< Back

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی دکمه “ثبت تراکنش”را انتخاب  نمایید.

اگر میهمان شرکتی و یا آژانسی باشد هنگام کلیک برروی ثبت تراکنش،دو گزینه  نمایش داده می شود:

1- ثبت تراکنش برای میهمان(تراکنش ها به حساب میهمان می نشیند)

2-ثبت تراکنش برای آژانس(تراکنش ها به حساب آژانس می نشیند)

هرکدام از گزینه های بالا را انتخاب کنید شکل زیر نمایش داده می شود.

برای پرداخت هزینه به حساب میهمان یا آژانس مراحل زیررا به ترتیب انجام دهید:

1-روی دکمه “پرداخت به مشتری” کلیک نمایید و اطلاعات پرداخت را مشخص نمایید.

2-برای اضافه شدن این تراکنش به صورت حساب برروی دکمه”اضافه شدن” کلیک نمایید.

در انتها برروی دکمه “ثبت نهایی” کلیک نمایید.