نرخ قیمت

< Back

پس از اینکه نرخ شکست مشخص گردید، گزینه “نرخ قیمت” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک نرخ قیمت  جدید بر روی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید .

2- برای قیمت گذاری برای هرنوع اتاق بروی دکمه “قیمت گذاری” در سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

3-برای مشاهده تمامی قیمت گذاری های انجام شده برای یک نرخ قیمت خاص ، بروی دکمه”مشاهده نرخ اتاق ” در انتهای ردیف نرخ قیمت مورد نظر کلیک کنید.

4- برای ویرایش یک نرخ قیمت  بر روی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف نرخ قیمت  مورد نظر کلیک کنید.

5-برای حذف یک نرخ قیمت، بر روی دکمه “حذف” در انتهای ردیف  نرخ قیمت مورد نظر کلیک کنید.

فرم تعریف نرخ قیمت جدید شامل سه قسمت می باشد:

نام مناسب برای نرخ قیمت مورد نظردر قسمت عنوان وارد نمایید.

اگر توضیحاتی برای نرخ قیمت مد نظر دارید در قسمت توضیحات وارد نمایید.

نوار کشویی نرخ قیمت را باز نمایید دو نوع نرخ قیمت مشاهده میکنید .

الف: عادی( نرخ عادی هر اتاق می باشد که در ادامه بیشتر توضیخ داده میشود)

ب: مشتق شده( نرخ قیمت وابسته را شامل می شود . می تواند کاملا سلیقه ای نرخ قیمت را وابسته به موارد دیگری نمود بهمین دلیل  در صورت نیاز به این مورد میتوانید از تیم پشتیبانی راهنمایی بخواهید)

بعد از انتخاب نوع نرخ قیمت  به حالت عادی دو گزینه دیگر مانند شکل برای شما در فرم باز می شود.

انتخاب نوع: از نوار کشویی موجود در انتخاب نوع میتوانید انتخاب نمایید قیمت گذاری را براساس نفر انجام بدهید یا براساس اتاق

انتخاب نوع: از نوار کشویی موجود در انتخاب نوع میتوانید انتخاب نمایید قیمت گذاری را براساس نفر انجام بدهید یا براساس اتاق

انتخاب نرخ شکست: تمامی نرخ شکست هایی که تعریف نموده اید در این نوار کشویی میتوانید مشاهده و یکی را برای این نرخ قیمت جدید انتخاب نمایید.

انتخاب نرخ شکست: تمامی نرخ شکست هایی که تعریف نموده اید در این نوار کشویی میتوانید مشاهده و یکی را برای این نرخ قیمت جدید انتخاب نمایید.