مدیریت صندوق

You are here:
< Back

صندوق را باید هرروز قبل از انجام یک تراکنش باز و در انتهای روز کاری و قبل از زدن حسابرسی شبانه بست(تعیین تکلیف کرد)

با انتخاب مدیریت صندوق میتوانید وضعیت فعلی صندوق را که یکی از سه حالت باز ، بسته و منتظرتحویل است را مشاهده کنید.

همچنین به عملیات های مورد نیاز، دسترسی دارید.

عملیات های صندوق :

1 اگر صندوقی موجود نیست ابتدا صندوق را باز کنید.

2 برای بستن صندوق باید مانده صندوق ( مبلغ نقدی باقی مانده در صندوق) تعیین تکلیف شود. یعنی یا به صندوق دار بعدی تحویل

داده شود و یا واریز به بانک صورت بگیرد تا مانده نقدی در حساب کاربر باقی نماند.سپس میتوانید صندوق را ببندید.

درصورت وجود مانده در صندوق پیغام زیر نمایش داده میشود و در صورت تایید صندوق منتظر تحویل میشود. تا کاربر بعدی صندوق وارد شده و صندوق را تحویل بگیرد.

3 هنگامی که صندوقی منتظر تحویل باشد . گزینه تحویل گرفتن صندوق را انتخاب کنید ، صندوق های منتظر تحویل نمایش داده میشود و میتوانید روی یکی کلیک کرده و صندوق را تحویل بگیرید. پس از تحویل گرفتن صندوق مبلغ مانده ( مبلغ نقدی که باید از صندوق دار قبلی تحویل بگیرید) در قسمت مانده نقدی شما نمایش داده میشود.

4 درصورتی که کاربر مسئول واریز مانده صندوق به بانک باشد از گزینه واریز به بانک استفاده کرده و حسابی را که مبلغ به آن واریز میشود را مشخص میکند تا پول قابل پیگیری باشد.