مدیریت رزروها

You are here:
< Back

گزینه”مدیریت رزروها ” را ازستون “رزرواسیون” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

فرم زیر شامل 3 قسمت جدا گانه می باشد:

1-رزرو های ورودی، شامل  اطلاعات رزروهایی است که در تاریخ انتخاب شده باید به هتل وارد شوند.اگر روی آیکون فیلتر کنار “رزروهای ورودی”کلیک نمایید می توانید تاریخ را مشخص نمایید.

2-رزروهای خروجی،شامل  اطلاعات رزروهایی است که در تاریخ انتخاب شده باید از هتل خارج شوند. اگر روی آیکون فیلتر کنار “رزروهای خروجی”کلیک نمایید می توانید تاریخ را مشخص نمایید.

3-رزروهای مقیم هم شامل  اطلاعات رزروهایی است که در حال حاضر در هتل اقامت دارند.

در هر سه گزارش با زدن دکمه چاپگر موجود در گوشه سمت چپ بالای هر گزارش می توانید از صفحه چاپ بگیرید.