شمای کلی رک رزرواسیون

You are here:
< Back

گزینه”رک رزرواسیون ” را از ستون “رزرواسیون” در ماژول هتلداری انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-تاریخ شروع ، نشان دهنده شروع تاریخ نمایش رک رزرواسیون می باشد.

2-جهت مشاهده تعداد سلول های رک رزرواسیون بصورت هفته ای، دو هفته ای و یک ماه می توان از دکمه های بالای رک رزرواسیون استفاده نمود.

3-ستون نارنجی رنگ در رک رزواسیون نشان دهنده روز جاری در برنامه (تاریخ کاری برنامه) می باشد.

برای رزرو جدید از طریق صفحه رک رزواسیون از دو طریق میتوانید انجام بدهید:

4- بروی دکمه ثبت رزرو جدید کلیک نمایید.

5-برروی رک، در تاریخ مشخص، روی سلول ، مقابل اتاقی که میخواهید رزرو کنید، دوبار کلیک نمایید.

راهنمای رنگ ها در رک رزرواسیون:

1-رزروهای به رنگ سبز : میهمان درحال حاضر در هتل اقامت دارد.

2-رزروهای به رنگ زرد (نارنجی): میهمان قبلا مقیم بوده و در حال حاضر خارج شده است.

3-رزروهای به رنگ آبی : میهمان اتاق را رزرو کرده است و در حال حاضر ثبت ورود نشده است.

4- رزروهایی که بصورت گروهی ثبت شده اند،روی آیکون مربوط به آن رزرو، اسم آژانس و کد رزرو گروهی نمایش داده می شود.

5-اتاق هایی که مقابلشان دایره سبز وجود دارد به این معنی است که وضعیت اتاق”نظافت شده” است.6- اتاق هایی که مقابلشان دایره قرمز وجود دارد به این معنی است که وضعبت اتاق”نظافت نشده” یا “تحت تعمیر” است.

1-ستون مشکی رنگ در سمت راست شکل زیر،نوع اتاق ها و پایین نوع اتاق ها، شماره اتاق هایی که از آن نوع هستند نمایش داده می شود.

2-در داخل رک رزرواسیون مقابل نوع اتاق ها ، تعداد اتاق هایی که در تاریخ های مختلف خالی می باشد نمایش داده شده است.

3- نوار نارنجی رنگ در پایین رک نیز اطلاعات کلی از رک رزرواسیون در روز جاری در سیستم به ما نمایش می دهد.اطلاعاتی مانند:

درصد اشغالی: درصد اشغالی اتاق ها در همان تاریخ است.

ورودی باقی مانده: تعداد میهمان هایی که باید در آن تاریخ وارد شوند و هنوز ثبت نشده اند.

خروجی باقی مانده: تعداد میهمان هایی که باید در آن تاریخ خارج شوند و هنوز ثبت نشده اند.

مقیم: تعداد میهمان هایی که در آن تاریخ در هتل مقیم هستند.

ورودی کل: تعداد کل میهمان هایی که باید در آن تاریخ وارد شوند.

خروجی کل: تعداد کل میهمان هایی که باید در آن تاریخ خارج شوند.تعداد اتاق ها: تعداد کل اتاق های هتل می باشد.


برای مشاهده اطلاعات مربوط به رزرو،روی آن رزرو یکبار کلیک نمایید،طبق شکل زیر،اطلاعات مربوط به آن رزرو نمایش داده می شود.