شروع وعده غذایی

< Back

گزینه”شروع وعده جدید ” را ازستون “عملیات روزانه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای شروع وعده غذایی،  روی وعده غذایی مورد نظر کلیک نمایید، توجه داشته باشید باید تمام حساب ها در تمامی سالن ها در وعده غذایی قبل تسویه شده باشند تا بتوان وعده غذایی جدید را شروع کرد.

2-همچنین میتوانید وعده غذایی جاری را مشاهده کنید.