دریافت از مشتری

You are here:
< Back

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “ثبت تراکنش”کلیک نمایید.

اگر میهمان شرکتی و یا آژانسی باشد هنگام کلیک برروی ثبت تراکنش،دو گزینه  نمایش داده می شود:

1- ثبت تراکنش برای میهمان(هزینه ای که میهمان پرداخت میکند)

2-ثبت تراکنش برای آژانس(هزینه ای که آژانس پرداخت میکند)

هرکدام از گزینه های بالا را انتخاب کنید شکل زیر نمایش داده می شود.

برای دریافت هزینه از میهمان یا آژانس مراحل زیررا به ترتیب انجام دهید:

1-روی دکمه “دریافت از مشتری” کلیک نمایید.

2- اگر دریافت از مشتری بصورت نقدی می باشد برروی دکمه “نقدی” کلیک نمایید و اطلاعات پرداخت را وارد نمایید.

3- اگر دریافت از مشتری از طریق pos می باشد برروی دکمه” pos ” کلیک نمایید و اطلاعات پرداخت را وارد نمایید.

4- اگر دریافت از مشتری بصورت بانکی می باشد برروی دکمه “بانکی” کلیک نمایید و اطلاعات پرداخت را وارد نمایید.

5-برای اضافه شدن این تراکنش به صورت حساب برروی دکمه”اضافه شدن” کلیک نمایید.

در انتها برروی دکمه “ثبت نهایی” کلیک نمایید.