تغییر نوع مهمان

You are here:
< Back

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “تغییر نوع میهمان”کلیک نمایید.

در فرم تغییر نوع میهمان، نوع جدید میهمان (آزاد،آژانسی،شرکتی) را مشخص کنید در صورتیکه میهمان آژانسی و یا شرکتی باشد ، باید  آژانس و یا شرکت طرف قرارداد،و قرارداد مورد نظر را مشخص نمایید. در انتها برروی دکمه ثبت کلیک نمایید.

بعد از ثبت ،برای اینکه این تغییر نوع  بر صورتحساب مهمان تاثیر گذارد در قسمت خلاصه اقامت مهمان بروی دکمه عملیات کلیک نمایید.

گزینه محاسبه مجدد بر اساس نرخ فعلی را انتخاب کنید و برروی تایید کلیک نمایید.