تعریف چک لیست

You are here:
< Back

گزینه ی ” تعریف چک لیست” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک چک لیست جدید، برروی دکمه “جدید” در سمت راست بالای فرم کلیک نمایید.

2- برای ویرایش یک چک لیست، آن را از لیست چک لیست انتخاب کنید و برروی دکمه “ویرایش” در سمت راست بالای فرم کلیک نمایید.

3-برای حذف یک چک لیست ،آن را از لیست چک لیست ها انتخاب کنیدو برروی دکمه “حذف“کلیک نمایید.

فرم تعریف چک لیست شامل پنج قسمت می باشد:

1- نام چک لیست را مشخص نمایید.

2- آیتم های چک لیست را مشخص نمایید.

3-برای اضافه شدن آیتم  به لیست آیتم های چک لیست برروی دکمه“+” کلیک نمایید.

4-  پس از اضافه کردن تمام آیتم های چک لیست ، برای اضافه کردن چک لیست به لیست بر روی دکمه “+” کلیک نمایید.5-برای حذف آیتمی از چک لیست ، در انتهای ردیف  چک لیست مورد نظر، بر روی دکمه“×” کلیک نمایید.

در انتها پس از وارد کردن این موارد گزینه “ثبت” را بزنید تا این چک لیست به لیست اضافه شود.