تعریف مالیات

You are here:
< Back

گزینه” مالیات “را در ستون سمت راست“تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک مالیات جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش یک مالیات، در لیست مالیات ها، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف مالیات مورد نظر کلیک نمایید.

3-برای حذف یک مالیات،کافیست برروی دکمه “حذف”(سطل زباله) در انتهای ردیف مالیات مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف مالیات شامل 3 قسمت می باشد:

1-عنوان مالیات که همان نام مالیات را مشخص کنید.

2-درصد مالیات را مشخص کنید.3- در صورت نیاز توضیحات لازم را در این قسمت بنویسید.

در انتها پس از وارد کردن این موارد دکمه “ثبت” را بزنید تا این مالیات به لیست اضافه شود.