تعریف قرارداد

You are here:
< Back

پس از اینکه شرکت ها و آژانس های طرف قرار داد هتل، سرویس ها، نرخ قیمت ها و تخفیف ها مشخص گردید،گزینه ی ” قرارداد” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف یک قرارداد جدید، برروی دکمه “جدید” در سمت راست پایین فرم کلیک نمایید.

2- برای ویرایش یک قرارداد، آن را از لیست قراردادها انتخاب کنید و برروی دکمه “ویرایش” در سمت راست پایین فرم کلیک نمایید.

3-برای حذف یک قرارداد،آن را از لیست قراردادها انتخاب کنید و برروی دکمه “حذف” کلیک نمایید.

فرم تعیین قرارداد شامل ده قسمت می باشد:

1-عنوان قرارداد یا همان نام قرارداد را مشخص نمایید.

2-اگر توضیحاتی لازم است در قسمت توضیحات بنویسید.

3-وعده های مجاز را مشخص نمایید.

4-طرف های قرارداد (شرکت ها و آژانس ها)  را مشخص نمایید.

5-نرخ قیمت را مشخص نمایید.

6-اگر قرارداد مشمول تخفیف می باشد،تخفیف را مشخص نمایید.

7-سرویسی راکه میخواهید تخفیف بروی آن اعمال شود مشخص نمایید.

8-سرویس هایی که باید در این قرار داد به میهمان ارائه شود را مشخص نمایید.

9-برای هر سرویس، مقدار هزینه ای که به عهده شرکت می باشد را به درصد مشخص نمایید.

10-برای  ثبت تعهد شرکت یا آژانس بروی دکمه “+” کلیک نمایید

11-برای حذف یک تعهد شرکت یا آژانس بروی سطل زباله کلیک نمایید.

در انتها پس از وارد کردن این موارد گزینه “ثبت” را بزنید تا این قرارداد به لیست اضافه شود.