تعریف حق سرویس

You are here:
< Back

گزینه “حق سرویس” را در ستون سمت راست “تعاریف اولیه” انتخاب کنید تاشکل زیر نمایش داده شود.

1-برای تعریف  حق سرویس جدید، برروی دکمه “جدید” در گوشه سمت چپ بالای فرم کلیک نمایید.

2-برای ویرایش  حق سرویس، در لیست حق سرویس ها، برروی دکمه “ویرایش” در انتهای ردیف حق سرویس مورد نظر کلیک نمایید.

3-برای حذف  حق سرویس، کافیست برروی دکمه “حذف“(سطل زباله) در انتهای  ردیف حق سرویس مورد نظر کلیک نمایید.

فرم تعریف حق سرویس شامل 3 قسمت می باشد:

1-عنوان حق سرویس که همان نام حق سرویس است را مشخص کنید.

2- در صورت نیاز توضیحات لازم را در این قسمت بنویسید.

3-درصد حق سرویس را مشخص کنید.

در انتها با زدن دکمه “ثبت” حق سرویس مورد نظر به لیست اضافه گردد.