تراکنش تخفیف

You are here:
< Back

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “ثبت تراکنش”کلیک نمایید.

اگر میهمان شرکتی و یا آژانسی باشد هنگام کلیک برروی ثبت تراکنش،دو گزینه  نمایش داده می شود:

1- ثبت تراکنش برای میهمان(تخفیف به حساب میهمان ثبت می شود)

2-ثبت تراکنش برای آژانس(تخفیف به حساب آژانس ثبت می شود)

هر کدام از گزینه های بالا را انتخاب کنید شکل زیر نمایش داده می شود.

برای ثبت تخفیف به حساب میهمان یا آژانس مراحل زیررا به ترتیب انجام دهید:

1-روی دکمه “تخفیف” کلیک نمایید و مبلغ تخفیف ونوع تخفیف را مشخص نمایید.

2-برای اضافه شدن این تراکنش به صورت حساب برروی دکمه”اضافه شدن” کلیک نمایید.

در انتها برروی دکمه “ثبت نهایی” کلیک نمایید.