برای دریافت یک صورت حساب از چند اتاق باید چکار کرد؟

You are here:
< Back

برای آنکه حساب چند اتاق را در یک صورت حساب مشاهده و دریافت کنید کافیست بر روی رزرو مورد نظر خود کلیک کرده و ثبت خروج را بزنید. از قسمت انتقال حساب ، شماره اتاقی که می خواهید حساب به آن منتقل شود را انتخاب کنید.

هر چند اتاقی که میخواهید صورت حساب آن ها یکی شود را به این صورت انتقال حساب زده و ثبت خروج کنید . در نهایت حساب اتاق اصلی را پرینت گرفته و دریافت کنید.

1

ثبت خروج و انتقال حساب

2

انتقال حساب