اگر اتاقی برای مهمان رزرو شود و مهمان شب اول نیاید. چگونه هزینه اقامت شب اول را به حساب مشتری ثبت کنیم؟

You are here:
< Back

برای این که این هزینه ثبت شود . میتوانید از قسمت ثبت تراکنش برای مهمان ، دپارتمان هتل را انتخاب کنید و تراکنش اقامت ثبت کنید. تراکنش
بهتر است برای این تراکنش یک سرویس جداگانه به نام Noshow ساخته و برای مهمان این سرویس را که برابر با مبلغ یک شب اقامت است ثبت کنید.

برای اضافه کردن این سرویس از تعاریف اولیه ، بخش سرویس ها اقدام کنید.

سرویس جدید