استفاده از سرویس

You are here:
< Back

روی رزرو مورد نظر برروی رک کلیک کنید و از منوی کشویی برروی دکمه “ثبت تراکنش”کلیک نمایید.

اگر میهمان شرکتی و یا آژانسی باشد هنگام کلیک برروی ثبت تراکنش ، دو گزینه  نمایش داده می شود:

1- ثبت تراکنش برای میهمان(تراکنش به حساب میهمان ثبت می شود)

2-ثبت تراکنش برای آژانس(تراکنش به حساب آژانس ثبت می شود)

هر کدام از گزینه های بالا را انتخاب کنید شکل زیر نمایش داده می شود.

برای ثبت تراکنش به حساب میهمان یا آژانس(ثبت هزینه استفاده از سرویس) مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

1-روی دکمه “استفاده از سرویس” کلیک نمایید.

2- دپارتمانی که سرویس مورد نظر(سرویسی که میهمان از آن استفاده کرده است) متعلق به آن است را مشخص کنید.

3- نوع سرویسی که میهمان استفاده کرده است را مشخص کنید.

4- ارز مربوط به کشور را مشخص کنید (این فیلد به طور پیش فرض ریال است)

5-قیمت سرویس مورد نظر را مشخص نمایید.

6-تعداد سرویسی که میهمان استفاده کرده است را مشخص نمایید.

7-برای اضافه شدن این تراکنش به صورت حساب برروی دکمه”اضافه شدن” کلیک نمایید.

در انتها برروی دکمه “ثبت نهایی” کلیک نمایید.