گزینه ثبت تراکنش جدید  را از ستون فاکتور انتخاب کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.

۱– برای ثبت فاکتور آزاد ،نوع حساب را آزاد انتخاب کنید.

۲– در صورت لزوم می توانید مشخصات مشتری را وارد نمایید.

۳– سربرگ استفاده از سرویس را انتخاب کنید.

۴– سرویس مورد نظر خودرا طبق روال همیشه مشخص نمایید.

۵– برروی دکمه اضافه کردن کلیک نمایید.

برای ثبت فاکتور آزاد ، هزینه دریافتی از مشتری نیز باید ثبت گردد .

۱– سربرگ دریافت از مشتری را انتخاب کنید.

۲– هزینه ای که توسط مشتری پرداخت شده را میتوانید به سه روش نقدی ،پوز و حواله بانکی ثبت کنید.

۳– برروی دکمه اضافه کردن کلیک نمایید.

۴– برای ثبت نهایی فاکتور آزاد ، مبلغ قابل پرداخت باید 0 باشد.

در انتها برروی دکمه ثبت نهایی کلیک کنید.

دانلود کاتالوگ