برروی دکمه خانه کلیک کنید تا به صفحه ماژول های اصلی برنامه برگردید.

ماژول صندوق را انتخاب کنید.

مدیریت صندوق را انتخاب کنید.

در فرم بازشده ،دکمه باز کردن صندوق را انتخاب کنید.

دانلود کاتالوگ